Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reserveren

Naar aanleiding van een reserveringsaanvraag of mailcontact kunt u een reserveren.

Reserveringsopdracht en betaling

Iedere reserveringsopdracht wordt door Vakantiehuis Murol bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. U ontvangt n.a.v. de reservering de reserveringsbevestiging per mail waarin het bedrag en de betalingsgegevens staan beschreven. Hierop ontvangt Vakantiehuis Murol van de huurder – waarvan de N.A.W.-gegevens allen in de bevestiging zijn opgenomen – een e-mail voor akkoord en ontvangst retour. De reservering is definitief en de annuleringsvoorwaarden zijn van kracht en dient het bedrag zoals in de bevestiging omschreven te voldaan.

Bij niet tijdige betaling is Vakantiehuis Murol gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

Bedenktijd

Elke reservering kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Annulering dient te geschieden per aangetekend schrijven. Vakantiehuis Murol bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering.

Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 4).

Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.

Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch aan Vakantiehuis Murol te worden doorgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd.

Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Vakantiehuis Murol een annuleringsbevestiging/-nota.

Bij annulering na 5 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig huurbedrag verschuldigd.

Annuleringen of wijzigingen (die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt gemaakt) worden binnen 30 dagen voor aankomst, leiden er toe dat het recht op de teruggaaf van het totaalbedrag vervalt. Annulering of eerder vertrek geeft geen recht op teruggaaf van de huur.

Annulering door Vakantiehuis Murol

Indien enige omstandigheid Vakantiehuis Murol noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Vakantiehuis Murol, zal Vakantiehuis Murol onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Waarborg

De waarborg is 300,00 euro. Deze dienen 7 dagen voor aanvang te worden overgemaakt. UIterlijk 2 weken na vertrek ontvang je deze terug indien aan de punten van oplevering bij vertrek, omschreven in informatiemap in de woning,zijn voldaan.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Vakantiehuis Murol is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en de eigenaar is gerechtigd om u toegang tot de woning te weigeren indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met Vakantiehuis Murol.

Aansprakelijkheid van Vakantiehuis Murol

Vakantiehuis Murol kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van Vakantiehuis Murol. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Vakantiehuis Murol binden Vakantiehuis Murol niet.

Vakantiehuis Murol is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

Vakantiehuis Murol kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Vakantiehuis Murol is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan weg op brekingen of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Bouwactiviteiten zullen wij tot een minimum proberen te beperken.

Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die terzake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen

Klachten

Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht kunt u bij ons indienen.

Mocht de klacht niet bevredigend zijn opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Vakantiehuis Murol worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Vakantiehuis Murol aangeboden, c.q. het zonder overleg met Vakantiehuis Murol verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

Vakantiehuis Murol, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Ter plaatse

De verhuur van vakantiehuis van Vakantiehuis Murol loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij op uw reserveringsbevestiging anders is vermeld. U kunt uw woning op de 1e verblijfsdag tussen 16.00 en 20.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning voor 10.00 uur. Als u denkt later aan te komen, laat het dan tijdig weten.

Kinderstoel en babybedje zijn op aanvraag tegen betaling beschikbaar. Graag bij reservering aangeven als u dit wenst. Handlinnen (handdoek en theedoeken) en bedlinnen voor het babybedje dient u altijd zelf mee te brengen.

U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen.

Huisdieren

Uw huisdier is – in overleg – welkom bij Vakantiehuis Murol.

Uw huisdier dient niet in de slaapkamer(s) boven te komen.

Op het terrein van Vakantiehuis Murol dient uw huisdier altijd aangelijnd zijn.

U bent verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van uw huisdier.

Aantal personen

Bij Vakantiehuis Murol staat het maximale aantal personen vermeld.

Kinderen vanaf geboorte gelden als persoon.

Disclaimer

Vakantiehuis Murol besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen Vakantiehuis Murol is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij – zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt – deze corrigeren.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Vakantiehuis Murol beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Vakantiehuis Murol is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Vakantiehuis Murol. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Vakantiehuis Murol vereist. Het gebruik van de naam en het merk Vakantiehuis Murol is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vakantiehuis Murol.

Vakantiehuis Murol behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van vakantiewoningen en activiteiten.

Privacybeleid

Vakantiehuis Murol respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Vakantiehuis Murol stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.

Zie ook ons uitgebreide privacybeleid.

Vriendelijke groet,
Patricia en Eugene de Jong